• Rejestracja
Wpisz pytanie:
Mobile menu

Wykrycie HIV po 6 tygodniach

Czy jest możliwość, abym był zakażony wirusem HIV, mimo tego, że kiedy oddawałem krew 6 tygodni po niebezpiecznym incydencie, w przebadanej próbce wszystko było w porządku? Incydent był z prezerwatywą, ale strach jest strachem tak czy tak...
  • hiv
pytanie zadane 30 maja 2016 w Choroby zakaźne przez użytkownika Kordian
edycja 8 czerwca 2016 przez użytkownika alicja.g2

1 odpowiedź

Szanowny Panie,
W pierwszej kolejności odniosę się do informacji, którą zawarł Pan na końcu pytania - odnośnie zabezpieczenia stosunku płciowego. Otóż pre­zer­wa­tywy nie mogą zapo­bie­gać w 100% zaka­że­niu HIV (a także innymi cho­ro­bami prze­no­szo­nymi drogą płciową), gdyż zawsze ist­nieje moż­li­wość pęk­nię­cia, zsu­nię­cia się itp. Jed­nakże stałe uży­wa­nie pre­zer­wa­tyw dobrej jako­ści, przed koń­cem ich ter­minu waż­no­ści, zgod­nie z instruk­cją obsługi znacz­nie zmniej­sza ryzyko zaka­że­nia. W bada­niach par, w któ­rych jedna z osób była zaka­żona HIV a druga nie, prze­nie­sie­nie zaka­że­nia zda­rzało się tylko wśród tych, któ­rzy nie uży­wali pre­zer­wa­tyw wcale lub tylko od czasu do czasu. Nie stwier­dzano zaka­żeń osób z par, które stale, kon­se­kwent­nie uży­wały prezerwatyw. Jeśli natomiast chodzi o pierwszą część pytania, to jedyną moż­li­wo­ścią wykry­cia zaka­że­nia jest wyko­na­nie we krwi osoby podej­rze­wa­ją­cej u sie­bie zaka­że­nie testu, w któ­rym poszu­kuje się prze­ciw­ciał skie­ro­wa­nych prze­ciwko wiru­sowi. Właśnie takiemu badaniu została poddana Pańska krew oddana do banku krwi. Prze­ciw­ciała sta­no­wią ele­ment odpo­wie­dzi układu immu­no­lo­gicz­nego orga­ni­zmu na zaka­że­nie. Od momentu zaka­że­nia do wyko­na­nia bada­nia musi minąć pewien okres czasu, żeby powstały w ilo­ściach wykry­wal­nych przez testy. W przy­padku zaka­że­nia HIV wymaga to odcze­ka­nia 3 mie­sięcy od momentu, w któ­rym mogłoby dojść do zaka­że­nia. Wcze­śniej­sze wyko­na­nie testu da wynik ujemny, który nie musi ozna­czać wcale braku zaka­że­nia. Wynik dodatni pierw­szego testu musi zostać zawsze potwier­dzony testem bar­dziej dokład­nym. W więk­szo­ści kra­jów świata, także w Pol­sce jest nim test o nazwie Western blot. Dopiero dodatni wynik tego testu pozwala na stwier­dze­nie, iż osoba badana jest zaka­żona HIV. Zalecam powtórzenie badania po upływie co najmniej trzech miesięcy od wspomnianego stosunku płciowego. Pozdrawiam
odpowiedź 30 maja 2016 przez (w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej)
...